Детский лечебно-консультационный реабилитационный центр
+ 996 (312) 30 17 17
+ 996 (312) 30 18 18
+ 996 (312) 30 19 19
+ 996 (551) 30 17 17
+ 996 (551) 30 18 18
Кыргызский язык

            МАЛЫШ ѳнүктүрүү борбору

             Кыргыз тилин окутуу

    Балдар биздин келечегибиз,кубанычыбыз,бактыбыз,ишеничибиз, байлыгыбыз болуп саналат.Балдарыбызга дүйнѳдѳгү эң жакшы нерселерди гана каалайбыз.

Алардын дени сак,билимдүү,ыймандуу болушун тилейбиз. Аларды коомдо белгилүү орду бар инсан кылып тарбиялоо сиз менен биздин милдет болот.

  Эгемендүү Кыргыз Республикасында жашап жаткан бардык улуттардын тилдеринин тең укуктуу колдонушу менен бирге,ар бир жаран мамлекеттик тилди ѳздѳштүрүүсү зарыл.

Кѳп улуттуу мамлекетибизде кыргыз тилин бѳтѳн тил катары кенже курактан баштап ынтаа коюп балдарга үйрѳтүү ѳтѳ чоң мааниге ээ.

  Кѳп улуттуу балдар тарбияланган мектепке чейинки билим берүү уюмдарында кыргыз тилин үйрѳтүүнүн максаты:

-балдарды кенже курактан баштап ѳз туулган жерин,элин сүйүүгѳ үйрѳтүү;

-мекенчилдикке,атуулдукка тарбиялоо;

-кыргыз тилинде сѳз байлыктарын ѳстүрүү;

-жѳнѳкѳй сүйлѳшүүгѳ үйрѳтүү;

-кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруу;

-кыргыз тилиндеги тыбыштарды туура жана так айтууга тилдерин жатыктыруу.

"Малыш" ѳнүктүрүү борборунда  мектепке чейинки курактан баштап эле балдарды кыргыз тилине болгон кызыгууларын арттырууга ѳбѳлгѳ түзүлѳт.

Мектепте кыргыз тилин ийгиликтүү окуп-үйрѳнүшүнѳ психологиялык жактан даярдык болот.Кенже курактагы балдарда тил үйрѳнүүгѳ болгон кызыгуу 4-5 жаштан башталат.

  Мамлекеттик тилди үйрѳнүүгѳ кызыктырууда ата-эненин да кызматы чоң  

 роль ойнойт. "Эмне үчүн кыргыз тилин үйрѳнүшүм керек?" деген суроого туура түшүнүк берип,жашаган ѳлкѳсүн сүйүүгѳ жана кыргыз тилин үйрѳнүүгѳ үндѳѳ керек.

 "Малыш" ѳнүктүрүү борборунда ар бир балага жеке мамиле кылуу менен бирге,улуттук тилди үйрѳнүүгѳ болгон кызыгуусун арттырууга кам кѳрүлѳт.

Кенже жаштагы баладар окуп,жаза албагандыгына байланыштуу,сабактар оозеки диологдор жана жеңил кѳнүгүүлѳрдү иштѳѳ менен ѳткѳрүлѳт.

Балдарга кыргыз тилин үйрѳнүү жеңилирээк болуусу үчүн сабактарда:

-сүрѳттѳр

-жомоктор

-ырлар

-оюндар

-табышмактар

-мультфильмдер

-кыска кинолор

-оюнчуктар колдонулат

                                                                  

   Майрамдарда балдар ырларды айтышат,бийлерди бийлешет, сахналаштырылган жомокторду коюшат,улуттук оюндарды ойношот.

Биз менен бирге кыргыз тилин үйрѳнүү сиздин балаңызга кызыктуу болот. Урматту ата-энелер биздин ѳнүгүү борборуна кош келиңиздер!